جريان کار و طراحي کار


توسط: پروفسور جان شارپ

خلاصه:

اين کارگاه در مورد جريانهاي کار نگهداري و چگونگي انجام وظايف نگهداري بحث خواهد کرد. به عبارت ديگر نقشه عمل فرآيند نگهداري را با استفاده از رويکرد مديريتي برمبناي کسب‌ وکار براي اطمينان از نگهداري اثربخش را مورد بررسي قرار خواهد داد. اين کارگاه درباره نقش آموزش و مهارتهاي نگهداري در پاسخ به نياز دستيابي به “اقدامات ارجح” در ميان کارهايي که در نگهداري انجام مي‌شوند نيز بحث خواهد کرد.