سرمايه‌گذاري و بودجه‌ريزي براي نگهداري


توسط: بن استيونس

خلاصه:

مديران ارشد اجرايي و مديران مالي نوعاً در مورد مسائلي نظير بازگشت از سرمايه‌گذاري، سودآوري، ارزش فعلي خالص و جريان نقدي مي‌انديشند. مديران نگهداري بيشتر به زمان و هزينه تعميرات مي‌انديشند. اين تفاوت در نقطه‌نظرها سطح اطمينان مديران اجرايي و مالي را نسبت به نگهداري کاهش مي‌دهد و موجب عدم تفاهم در مورد اهداف و خواسته‌ها مي‌گردد. اين کارگاه مباني مالي و بودجه‌ريزي را براي مديران دارايي‌هاي فيزيکي از طريق شرح موارد زير شرح خواهد داد:

  • درک حسابدارها

  • گزارشهاي هزينه‌اي اصلي براي مديران PAM

  • بودجه‌بندي براي نگهداري

  • مباني مالي براي پروژه‌ها

  • هزينه‌يابي چرخه عمر