سيستمهاي مديريت نگهداري رايانه‌اي (CMMS) و مديريت دارايي‌هاي بنگاه (EAM)


توسط: بن استيونس

خلاصه:

CMMS  و EAM احتمالاً مهمترين ابزار نگهداري هستند که در بيست سال اخير توسط سازمانها ايجاد شده‌اند. مبالغ هنگفتي براي آنها صرف شده‌است ولي بااينحال نرخ موفقيت آنها هنوز بسيار پايين است. اين کارگاه توضيح مي‌دهد که چرا هنوز اين وضعيت باقي است و بعد اين سوال را مطرح مي‌کند که “ما چه مي‌توانيم بکنيم؟” موضوعات زير در اين کارگاه مورد بحث قرار خواهند گرفت:

  • تعريف CMMS  و EAM

  • تشريح اهداف و ساختار آنها

  • تعريف اينکه چگونه ‌CMMS براي سازمان شما از طريق بهبود نگهداري و بازگشت سرمايه ارزش‌آفريني مي‌کند

  • چگونه اين بازگشت مي‌تواند افزايش يابد

  • استفاده از CMMS براي معرفي و بهترکردن کنترل هزينه‌ها

شرکت‌کنندگان عواملي را که کنترل کننده بازگشت‌ها و هزينه‌ها هستند را مورد بررسي قرار خواهند داد و مشخص مي‌کنند که کداميک براي سازمان آنها مناسب‌تر است.