طراحي مجدد فرآيند


توسط: جيمز ريس پينکل

خلاصه:

فرآيندهاي کسب‌وکار روشهايي هستند براي انجام کارها در سازمان از آنها پيروي مي‌کنيد. آنها مي‌توانند ساده يا پيچيده باشند، سريع يا آهسته، کارآمد يا ناکارآمد. در طول زمان حتي فرآيندهاي ساده نيز مي‌توانند بر اثر تغييرات پيچيده گردند و تمام اين اتفاق با دلايل بسيار خوب و منطقي بروز مي‌کند؛ ولي وقتي در کنار هم قرار مي‌گيرند فرآيندي مي‌سازند که خود در مقابل انجام کارها قرار مي‌گيرد. فرآيندهاي کسب‌وکار اگر به درستي بکار گرفته شوند، مي‌توانند سازمان را قادر به ارائه نتايج عالي کنند. اين کارگاه فرآيندهاي کسب‌وکار، اهداف آنها، تحليل فرآيندهاي موجود، ايجاد فرآيندهاي جديد و پياده‌سازي آنها را براي دستيابي به نتايج بهينه توضيح خواهد داد. اين کارگاه همچنين درباره اينکه سيستمهاي مديريت با استفاده از کامپيوتر چگونه به فرآيندهاي کسب‌وکار شما کمک مي‌کنند و چگونگي بکارگيري آنها را براي بهره‌مندي از حداکثر مزاياي کسب‌وکار شرح مي‌دهد.