كارگاه شماره ۱) اطمينان از به كارگيري نيروي انساني ماهر توسط پيمان كاران نگهداري و تعميرات


دکتر جاسپر کوئتزی

در بسياري از فعاليت هاي مربوط به نگهداري و تعميرات در صنعت و در واحد هاي توليدي‌، مانندخرابي تجهيزات، تعداد زيادي تكنسين نت مورد نياز است و سازمان ها به منظور تقليل در هزينه ها، بايد از پيمان كاران نگهداري و تعميرات استفاده كنند.

مسئله اين است كه پيمان كاراني كه استفاده مي شوند توانايي مالي كافي را براي به كار گيري از تكنسين هاي ماهر به صورت دائم ندارند. حال آنكه اين تكنسين ها براي عمليات نگهدار ي و تعميرات كه از نواسان زيادي برخوردار است، مورد نياز است. در نتيجه اين پيمان كاران تلاش مي كنند كه تعداد كمي از نيروهاي ماهر را به صورت دائم و به عنوان هسته اصلي تيم عملياتي خود استخدام كنند و بسته به تقاضاي نيروي انساني پروژه هايي كه پيش مي آيد، اين افراد را با افراد معمولي و نه خيلي ماهر كه به صورت پيماني و موقت استخدام مي شوند، تركيب كنند.

واقعيت اين است كه اين شيوه اثربخش نيست و از كيفيت بالايي برخوردار نمي باشد.  در اين كارگاه بر روي اين موضوعات بحث خواهد شد و راه هاي عملي براي حل مسئله مطروحه ارائه مي گردد.