كارگاه شماره ۲) دستیابی به نیروهای نگهداری و تعمیرات با انگيزه در محیط کار


دکتر جاسپر کوئتزی

متاسفانه روند جهاني اينطور نشان مي دهدكه كيفيت و نيز انگيزه  نيروهاي فني و تكنسين هايي كه در حوزه نگهداري و تعميرات مشغول به كار مي باشند مرتب رو به كاهش است. بخشي از اين روند شايد به اين مطلب باز مي گردد كه احساس مي شود سطح حرفه نگهداري و تعميرات از سطح ساير حرف مهندسي پايين تر است. اين احساس در ميان تصميم گيران حوزه صنعت و مديران سازمان ها نيز وجود دارد، چرا كه آنان تمايل دارند كه از نيروهاي مستعد تر در كارهاي اداري ويا توليدي بهره ببرند تا كارهاي تعميراتي.

واقعيت اين است كه پتانسيل بالقوه بالايي در نيروهاي نگهداري و تعميراتي كه به خوبي انتخاب و آموزش ديده اند وجود دارد. بخش نگهداري و تعميرات نياز به نيروهايي دارد كه از استعداد، توانايي فني، قدرت حل مسئله و هماهنگي بالايي برخوردارند و البته اين نيروها بايد دائما با آموزش هاي حين خدمت پيشرفته همراه باشند تا بتوانند سيستم هاي فني را به خوبي سامان دهند. اين كارگاه تلاش مي كند كه مسائل مربوط به اين زمينه را بيان و راهكارهاي عملي براي دستیابی به نیروهای نگهداری و تعمیرات با انگيزه در محیط کار را نشان دهد.