هزينه‌يابي برمبناي چرخه زندگي براي سيستم‌هاي پمپ و مفهوم تصميمات غلط- بررسي روش LCC  و تئوري منحني سيستم پمپ


توسط دکتر مليندا هودکويچ

خلاصه:

تحليل هزينه چرخه عمر يک ابزار مديريتي است که مي‌تواند به شرکتها در دستيابي به راندمان انرژي بالاتر براي بسياري از انواع سيستمها شامل سيستمهاي پمپ کمک کند. شرکت‌کنندگان در اين کارگاه از متدولوژي‌ LCC و مطالعات موردي براي مقايسه اثرات تصميمات مختلف روي LCC سيستمهاي پمپ بهره خواهند برد. براي شرکت در کلاس آشنايي با پمپ و منحني‌هاي سيستم براي پمپهاي سانتريفوژي ضروري است.