کنفرانس بین المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی ۱۳۸۸

۱۰ – ۱۲ مرداد ۱۳۸۸، هتل المپیک، تهران

سازمان کنفرانس

 • دبیر کنفرانس: دکتر علی زواشکیانی

 • دبیر علمی: پروفسور اندرو جاردین

 • دبیر اجرایی: افروز سلیمانی

 • دبیر کمیتۀ صنعتی: محمد علی سادات موسوی

 • مدیر کنفرانس: محسن وارثی

 • اعضای کمیتۀ اجرایی:

 • محبوبه اکبری

 • ایرج اخوان

 • مهدخت آرامی

 • سمیه اسدی

 • المیرا بیرامی

 • نیلوفر فرشیدی

 • محمد نبوی

 • آیدا سجادی

 • سمیرا شاهوردی

 • حورا طباطبایی

 • هژیر ورجاوند

حامیان کنفرانس

 • شرکت پیشگامان فن‌اندیش

اعضای کمیتۀ علمی

فهرست مطالب ارائه شده