پيمان سپاري نگهداري و تعميرات


بن استیونس

سازمانها در هر کجاي جهان در حال روي آوري هرچه بيشتر به سوي کارشناسان و متخصصان جهت بالا بردن کارآيي فعاليت‌هاي خود هستند و نگهداري و تعميرات هم از اين قاعده مستثني نيست. پيمان سپاري نگهداري و تعميرات، يکي از نتايج اين رويکرد است. در اين کارگاه حاضران با بحث راجع به موارد زير روي درک مزايا و هزينه‌هاي پيمان سپاري متمرکز مي‌شوند:

 • پيمان سپاري چيست و چرا سودمند است؟

 • نمايي از فرآيند پيمان سپاري

 • گزينه‌ها و تحليل ارائه خدمات

 • تعريف “معامله”

 • ارزيابي و انتخاب تأمين کننده

 • پياده‌سازي و انتقال از تأمين داخلي به خارجي

 • نظارت بر عملکرد و بهينه‌سازي قرارداد

سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات کامپيوتري(CMMS)  و مديريت دارايي‌هاي شركت (EAM) به همراه ميزگرد

بن استیونس

CMMS  و EAM  از مهمترين ابزارهای  نگهداري و تعميرات هستند که در بيست سال اخير توسط سازمانها ايجاد شده‌اند. مبالغ هنگفتي براي آنها صرف شده‌است، ولي بااينحال نرخ موفقيت آنها هنوز بسيار پايين است. اين کارگاه توضيح مي‌دهد که چرا هنوز اين وضعيت باقي است و بعد اين سوال مطرح مي‌شود که “ما در ارتباط با اين موضوع چه کنيم؟”

موضوعات زير در اين کارگاه مورد بحث قرار خواهند گرفت:

 • تعريف CMMS و EAM

 • تشريح اهداف و ساختار آنها

 • تعريف اينکه ”چگونه ‌CMMS براي سازمان شما از طريق بهبود نگهداري و بازگشت سرمايه ارزش‌آفريني مي‌کند؟“

 • چگونه اين بازگشت سرمايه مي‌تواند افزايش يابد؟

 • استفاده از CMMS براي معرفي و بهترکردن کنترل هزينه‌ها

شرکت‌کنندگان عواملي را که کنترل کننده بازگشت‌ سرمايه و هزينه‌ها هستند، مورد بررسي قرار داده و مشخص مي‌کنند که کداميک براي سازمان آنها مناسب‌تر است.