کارگاه شماره ۱) اجراي صحیح مدیریت نگهداری و تعمیرات در صنایع ایران


علی زواشکیانی

نگهداری و تعمیرات همانند سایر سیستم ها دارای زیر بخش های متعددی است. این سیستم به منظور دستیابی به اهداف مورد انتظار، نیازمند تعامل مناسب همه اجزای خود می باشد. اهداف نگهداری و تعمیرات هم می تواند به صورت ساده تعمیرات قطعات ازکار افتاده تعریف شوند و هم در یک نگاه پیشرفته تر، می توان نگهداری و تعمیرات را فرایندی دانست که بر سطح تولید، کیفیت، محیط کاری، ایمنی و فرهنگ کاری اثرگذار است. با در نظر گرفتن منظر اخیر، نگهداری و تعمیرات نقش استراتژیکی را در سازمان ایفا می کند و ایجاد کننده مزیت رقابتی سازمان خواهد بود. ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که رسیدن به این هدف نیازمند شناسایی عوامل متعددی است که بر روی عملکرد نگهداری و تعمیرات تاثیر گذار است.

مرحله بعد چگونگی بهبود کارکردهای نگهداری و تعمیرات است. تکنیک های زیادی مانند CMMS,RCM,TPM و CBM در این حوزه وجود دارند که به علت تكثر، باعث ایجاد آشفتگی و عدم اعتماد به نفس در اجرای آن ها توسط مدیران نت می شوند. این مطلب به خصوص در ایران پر رنگ تر است. هر کدام از این تکنیک ها برای اجرای اثربخش نیازمند پیش نیاز های مربوط به خود است و در شرایط خاصی کارایی دارد. کاربرد کورکورانه آنها علاوه بر شکست و تحمل هزینـه گزاف، نا امیدی و مقاومت سازمان را در به کارگیری چنین برنامه های بهبود دهنده ای، در آینده به دنبال خواهد داشت. در این کارگاه ما بر روی سوالات زیر بحث خواهیم کرد:

  • عوامل تاثیر گذار بر روی عملکرد نگهداری و تعمیرات چیست؟

  • ارتباط و تاثیر پذیری این عوامل از هم چگونه است؟

  • فعالیت های نگهداری و تعمیرات چگونه بر روی واحدهای دیگر و موفقیت آنها تاثیر گذار است؟

  • تکنیک های بهبود دهنده مانند CMMS,RCM و CBM چه وظایفی دارند؟

  • چه وقت و چگونه این تکنیک ها باید پیاده سازی شوند؟

  • فرایند پیاده سازی مرحله مند این پروسه ها چگونه است؟

در این کارگاه با مشارکت فعال شرکت کنندگان، بر روی مسائل صنایع ایران در این حوزه ها به منظور طراحی چارچوب مناسب مدیریت نگهداری و تعمیرات در ایران بحث خواهد شد.