کارگاه شماره ۱) ارزیابی بازگشت سرمایه در نگهداری و تعمیرات و تاثیر اقتصادی و فنی آن در سودآوری و قابلیت رقابت کمپانی


پروفسور بسيم النجار

در بسیاری از مواقع ارزیابی و تحلیل اثرات فنی به تنهایی کافی نمی باشد و در نظر گرفتن  اثرات اقتصادی مانند درصد بازگشت سرمایه فاکتور بسیار مهمی برای شرکت ها تلقی می شود.

بدون شک نگهداری و تعمیرات اثرات فنی مشخصی در پروسه تولید یک کمپانی دارد، اما میزان اثرات اقتصادی واقعی آن به درستی ارزیابی نمی شود. در نتیجه در این کارگاه روی موارد زیر بحث خواهد شد:

اثرات فنی نگهداری و تعمیرات

پروسه نگهداری و تعمیرات، ورودی ها و خروجی ها

انواع اطلاعاتی که برای تشریح و ارزیابی نقش نگهداری و تعمیرات در سازمان از آنها استفاده خواهد شد، مانند: فرایند تولید، کیفیت محصول، محیط تولید وسستم حسابداری

تعامل اثرات فنی با اثرات اقتصادی نگهداری و تعمیرات

ارزیابی اثرات فنی و اقتصادی نگهداری و تعمیرات بر روی سایر واحد های تولیدی

ارزیابی بازگشت سرمایه شرکت در صورت بهبود در نگهداری و تعمیرات

مثال ها و تجارب متعدد از صنایع مختلف