کارگاه شماره ۱) نگهداری و تعمیرات خود كار


الکس استوبر

آمیختن تیم های عملیاتی و نگهداری و تعمیرات، به یک تغییر در دیدگاه نیازمند است.به منظور تحقق این رویکرد،کمپانی های دارای کلاس جهانی، از نوعی نگهداری و تعمیرات استفاده می کنند که آن را autonomous maintenance یا نت خود كار نامیده اند. این واژه به معنای انجام کارنگهداری و تعمیرات توسط واحد نت به تنهایی و به صورت مستقل نیست، بلکه بدین معناست که اپراتور ها در حین انجام پروسه کاری، فعالیت های نگهداری و تعمیرات تجهیزات را به خوبی انجام می دهند و مهارت های نگهداری وتعمیرات کاملا درگیر در کار است. همچنین تمرکز تیم عملیاتی بر روی تمیز کاری، روانکاری، باز بینی،، نظارت و سایر وظایف روزانه تحت نظارت واحد نت می باشد.

بسیاری از اپراتور های تجهیزات از احساس مالکیت به تجهیزاتی که در زیر نظر آنها کار می کنند برخوردار نیستند. فلسفه حاکم در بسیاری از واحد های کاری سنتی نسبت به واحد نت،”من اجرا کننده و تو تعمیر کننده هستی ”  می باشد و متاسفانه تغییر دادن این ذهنیت، کار آسانی نیست. در کارخانه های دارای كلاس جهانی، اپراتور تجهیزات را سرمایه شخصی می پندارد و روی نگهداری و تعمیرات تجهیزات و بازده کلی آن تمرکز دارد تا هیچ گاه اختلال در تولید حادث نشود.

در این کارگاه، شرکت کنندگان ۷ گام جهت اجرای نگهداری و تعمیرات خود کار خواهند آموخت. در حین کارگاه، با ارایه مثال های حاصل از تجربیات کاری متعدد، بر روی ابزارها و راههایی که به اپراتورها و کارکنان واحد نت در ایجاد بهبود در قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و کیفیت تجهیزات کمک می کنند، بحث خواهد شد. همچنین شیوه های افزایش احساس مسئولیت و مالکیت نسبت به تجهیزات ارایه خواهد شد.