کارگاه شماره ۲) ارزیابی ریسک برای سیستم های توزیع الکتریکی


دکتر لینا برتلینگ

با توجه به الزاماتی که سیستم های توزیع برای تامین سطح مناسبی از امنیت شبکه توزیع و قابلیت اطمینان آن دارند،

ارزیابی ریسک یکی از مهمترین مباحث مدیریتی در سیستم های توزیع الکتریکی شده است. گزارش های سالانه آنالیز ریسک و میزان خسارت های مالی که مشتریان از شرکت های توزیع طلب می کنند، خود نشان دهنده این مطلب است.

امروزه جبران خسارت مشتریان به دلیل تداخل و قطعی برق، بخش مهمی از هزینه های این شرکت ها شده است، درنتیجه سیستم های توزیع برای مقابله با این جریان به سمت استفاده بیشتر از متدهای علمی و کمی مدیریت ریسک می روند.در این کارگاه چگونگی استفاده مناسب و کاربردی از مدیریت ریسک در سیستم های توزیع بر مبنای تجربیاتی که در این زمینه وجود دارد،ارایه خواهد شد.