کارگاه شماره ۲) گردش کار و نحوه ثبت، بایگانی و دسترسی به اطلاعات در نگهداری و تعمیرات


پروفسور بسيم النجار

استفاده از دارایی های فیزیکی در پروسه تولید، به مقدار بسیار زیادی به مشخص بودن ساختار و عملکرد دارایی و نیز شرایط کاری و میزان ضایعات تولید در صورت استفاده از آن دارایی بستگی دارد. همچنین افزایش چرخه عمر دارایی ها در نگهداری و تعمیرات بسیار اهمیت دارد.

تمامی این فعالیت ها بدون داشتن داده های قابل اعتماد، سیستم مناسب آنالیز داده ها و گردش کار سیستماتیک به درستی اجرا نخواهند شد. به عبارت دیگر همه انواع اطلاعات به منظور برنامه ریزی و انجام پیوسته نگهداری و تعمیراتی که منجر به سود آوری کمپانی شود، به کار خواهند آمد. بدین منظور در این کارگاه بر روی موارد زیر تمرکز خواهد شد:

لیست منابع و آیتم های متعددی که در یک سیستم نت باید جمع آوری و نگهداری شود.

شناسایی اطلاعاتی از فاز عملیاتی تولید که به منظور اجرای یک نگهداری و تعمیرات مناسب مورد نیاز است.

اطلاعات جاری و گذشته برای تحلیل شرایط ماشین آلات

ثبت و بایگانی داده ها

نحوه پردازش و دسترسی به داده ها

اهمیت همزمانی نگهداری و تعمیرات با فعالیت های عملیاتی

برنامه ریزی و روند نگهداری و تعمیرات

مثال ها و تجربیاتی از صنایع مختلف