کارگاه ۱) تخمین چرخه عمر اجزای الکتریکی


دکتر لینا برتلینگ

سیستم های الکتریکی، سیستم های پیچیده ای هستندکه نیازمند یک سیستم سرویس دهی ثابت و با کیفیت می باشند. آماده سازی این نوع سیستم ها برای مدیران هزینه بر خواهد بود که البته لزوم برقراری تعادل میان سطح سرویس و هزینه ایجاد شده ضروری به نظر می رسد. یک ابزار اصلی برای ایجاد این تعادل، مدیریت تعمیرات و نگهداری است.

در این کارگاه پس از ذکر مقدمه ای بر نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، بر روی نحوه تخمین چرخه عمر اجزای الکتریکی بحث خواهد شد. تخمین چرخه عمر یکی از روش های مهم پیش بینی میزان قابلیت اطمینانی است که اجزای الکتریکی در دوره عمر باقی مانده شان نشان خواهند داد. همچنین در این کارگاه مثال های کاربردی متعددی از صنایع مختلف ارایه خواهد شد.