گردآوري داده‌ها براي اتخاذ تصميمات نگهداري- بررسي اقدامات خوب انجام گرفته


توسط دکتر مليندا هودکويچ

خلاصه:

اين کارگاه داده‌هاي مورد نياز براي تصميم‌سازي فعاليتهاي نگهداري را مورد بررسي قرارخواهد داد.نقشهاي جمع‌آوري کننده داده‌ها، مسئول داده‌ها و استفاده کننده از داده‌ها در ضمن کار مورد بحث قرار مي‌گيرند. شرکت کنندگان در کارگاه با مواردي که روي دردسترس بودن و کيفيت داده‌ها براي تصميمات نگهداري معمولي تأثير مي‌گذارند آشنا خواهند شد.

عوامل سازماني که اقدامات مناسب را تسهيل مي‌کنند نيز ارائه خواهندشد.